ISUSE Doamne TATA Sfint
Sintem robiti si abàtuti
Sintem ràniti si pàràsiti
Din toate pàrtile loviti

Càci asta-i lumea pe pàmint
Se bucurà cind esti càzut
In loc sà fie milostivi
Lovesc in tine si mai mult

Dar azi ISUSE Tatà Sfint
Mà incred in Tine in Cuvint
Càci Tu ai spus mereu asa:
Càci Dumnezeu e Stinca mea

Càci Dumnezeu e TATAL meu
EL la trimis pe Fiul Sàu
La noi jos pe acest pàmint
Ca sà fie ràstignit

Sà -si dea viiata pentru noi
Si sà invieze mai apoi
Si sà se-nalte iaràsi sus
In dar sà lase Duhul Sfint

Ca dar cà ne-a iubit mereu
Si ne numim copii Sài
Ne-a sigilat cu Duhul Sfint
Sà ne mingie orisicind

Si cind noi sintem doboriti
Ne ridicà ,prin Duhul Sfint
N
Càtre Impàràtia SA
Ce-a pregàtit-o Mesia
Prin Singele ce sa vàrsat
Din Mielul Sfint nevinovat

EL Este Domnul Domnilor
Impàratul Impàratilor
EL ne-a iubit cu adevàrat
Cu Viiata Lui EL ne-a salvat

SI acum Domneste in Màrire
In a Sa Inpàràtie
Dar in curind va reveni
Sà si ràpeascà ai sài copii

AMIN !
e dà putere sà urcàm
Treaptà cu treaptà càtre cer

Versetul Zilei

Efeseni 6:13

De aceea, luati toata armatura lui DUMNEZEU, ca sa va puteti impotrivi in ziua cea rea, si sa ramaneti in picioare, dupa ce veti fi biruit totul.

Powered by Biblia Online