Stiu cã viata-n Hristos e seninã,
Stiu cã norii doar trec cãlãtori
Lasã-n urmã luminã, si-o sã vinã
Ai diminetii zori...
Chiar de cerul e gol si departe,
Cred cã Domnul e-acolo mereu
Si mai vrea sã ne poarte cu-ndurare
Spre-a vesniciei tãri...

Când nu te-am cunoscut, Tu pe min’ m-ai ales
Lângã mine-am vãzut, erai Domnul meu,
Azi stiu, vãd Mâna Ta.
Chiar de n-am priceput, poate n-am înteles
Pas cu pas lângã mine mereu ai mers
Acum vãd cum Gloria Ta îmi umple inima...

Cred cã sângele curs pentru mine
E un pret ce-ai plãtit doar prin har
Si vreau viata sã-mi fie jertfã vie,
Curatã pe altar...

(Noul album "Hristos sau Nimic")